Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit mannelijke lidmaten die als ouderlingen en diakenen zijn gekozen door de gemeente, en de predikant. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad ligt bij het moderamen.

De predikant is dienstknecht van het goddelijke Woord. Hij is geroepen om als herder en leraar de gemeente te dienen. Het is zijn taak Gods Woord te verkondigen, de sacramenten (heilige doop en heilig avondmaal) te bedienen en voortdurend te bidden voor de gemeente.

De ouderlingen zijn geroepen om samen met de predikant te waken over de gemeente en zorg voor haar te dragen. Het is verder hun roeping om de predikant bij te staan en te waken over de leer die in de kerk verkondigd wordt.

De ouderlingen-kerkrentmeester dragen in het bijzonder zorg voor het kerkgebouw en de financiën.

De diakenen zijn geroepen om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

J.A.A. Geerts Predikant
M.C. (Mauritz) Vlot Diaken / scriba
G.J. (Gerrit) Gaasbeek Diaken
F. (Ferdy) Rademaker Diaken
A. (Alex) Lagerwerf Ouderling
A.C. (Arjan) van de Voorde Ouderling
G.J. (Bert) de Sterke Ouderling
T. (Theo) Krijgsman Ouderling
J. (Johan) Peekstok Ouderling-kerkrentmeester
G.P. (Gert) Roggeveen Ouderling-kerkrentmeester
A. (Arjan) Nugteren Ouderling-kerkrentmeester
H. (Erik) van Rees Ouderling-kerkrentmeester
L.J. (Lennart) Visser Evangelisatie ouderling
J.M. (Jan) van Wijk (Evangelisatie) ouderling
P.M. (Pieter) Beens Jeugdouderling