Gemeente-app

Gebruikt u ook de gemeente-app?! 

Wanneer u gemeentelid bent van de Wilhelminakerk, kunt u gebruik maken van de Scipio-gemeente-app. Om toegang tot de app te krijgen, vragen we u om dit aanmeldformulier volledig in te vullen. Uw gegevens hebben we nodig om te kunnen controleren of u gemeentelid van de Wilhelminakerk bent. Als dit in orde is, wordt er zo snel mogelijk een e-mail verstuurd met daarin een uitnodiging om de app te downloaden. 

Wat is de Scipio-app? 

De Scipio-app is een moderne mobiele applicatie, te downloaden voor iPhone-, iPad- en Android-toestellen. Deze gemeente-app is een veilig en privé communicatieplatform en biedt een laagdrempelige toegang tot gemeentelijke informatie en de ledenlijst, conform de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).   

Met de gemeente-app kunt u eenvoudig informatie vanuit de kerkenraad vinden of andere gemeenteleden opzoeken. De app is gekoppeld met het ledenadministratiesysteem van onze kerk, waardoor persoons- en adresgegevens altijd actueel zijn.  

Verder is het mogelijk om te reageren op gedeelde informatie of zelf informatie te delen met gemeenteleden of binnen een groep. Ook kunnen documenten en de agenda worden ingezien en verjaardagen van gemeenteleden worden bijgehouden. U kunt uw profiel en voorkeuren zelf beheren. 

Waarom de gemeente-app? 

Om het kerkelijke leven beter te laten functioneren en te organiseren doet de Wilhelminakerk een beroep op de gemeente-app. We beogen de volgende doelen:  

  1. Gemeenteleden hebben eenvoudig en snel de gezichten en gegevens van gemeenteleden bij de hand in een afgeschermde en beveiligde omgeving.  
  1. Privacygevoelige informatie is beter beveiligd en geborgd en uitsluitend door leden van de Wilhelminakerk binnen deze app zichtbaar.  
  1. Communiceren binnen commissies, groepen en kringen kan ook via de app worden gedaan, waardoor informatie/communicatie niet meer via andere platformen, zoals Facebook of e-mail hoeft te lopen. Dit is wenselijk omdat wij hiermee beter de privacygevoelige informatie van gemeenteleden kunnen borgen en voldoen aan de AVG-Wetgeving.   

AVG, privacy en ledenlijst in de gemeente-app 

De papieren ledenlijst 
Een papieren gemeentegids, wijkgids of ledenlijst kwam vroeger veelvuldig voor. Deze gids lag dan bij de telefoon en daarmee was het mogelijk om onderling contact te onderhouden. Deze papieren gemeentegids is niet AVG-proof. Het (ergens) laten liggen van de gemeentegids of deze weggooien zonder goed te verscheuren, zorgt ervoor dat andere personen (onbedoeld) privacygevoelige persoonsgegevens in handen kunnen krijgen.  

De ledenlijst in de gemeente-app 
De gemeente-app is gekoppeld aan de ledenadministratie van de Wilhelminakerk. De ledenlijst wordt door onze gemeente beschikbaar gesteld aan alle gemeenteleden via de app, net zoals de papieren gids van vroeger. Alleen de kerkelijk meelevende leden zijn zichtbaar. 

Beveiligde omgeving 
De ledenlijst en bijbehorende persoonsgegevens zijn beveiligd. Om uw telefoon of tablet te gebruiken dient u normaal gesproken eerst een toegangscode in te tikken, uw gezicht te laten scannen of met uw vinger te ontsluiten. Om de ledenlijst en bijbehorende persoonsgegevens op te halen, is een door u zelf ingestelde beveiligingscode nodig. De app is enkel en alleen beschikbaar voor geautoriseerde gemeenteleden. Een buitenstaander kan er dus niet bij!  

Mag dat zomaar, het delen van persoonsgegevens? 

Wettelijk kader 
Organisaties en (kerkelijke) gemeenten gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de AVG. 

Omgaan met persoonsgegevens van gemeenteleden 
In artikel 6 en 9 van de AVG staat welke persoonsgegevens de kerk mag verzamelen en onder welke voorwaarden dit kan. 

Artikel 6 
Artikel 6 van de AVG betreft verwerking van persoonsgegevens over leden en niet-leden voor zover deze niet valt onder de scope van artikel 9 AVG. Persoonsgegevens mogen verwerkt worden op het moment dat er voldaan wordt aan één van de verwerkingsgronden van artikel 6 van de AVG. Eén daarvan is het geven van toestemming door de betrokkenen. Een andere verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke. Ook mogen gegevens verwerkt worden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Artikel 9
Met betrekking tot de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zijn de eisen strikter. Dit betreft gegevens waaruit religieuze overtuigingen (kunnen) blijken. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, maar voor kerken is er een uitzonderingsregeling, zie hiervoor lid 9 van artikel 9 van de AVG: 

d) de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleindenregelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt; 

De specifieke regeling van artikel 9 AVG gaat over het delen van persoonsgegevens binnen het (landelijk) kerkgenootschap (dat betekent binnen een kerkelijke gemeente, maar ook tussen kerkelijke gemeenten onderling). Dergelijke uitwisseling van persoonsgegevens behoeft geen toestemming. Denk hierbij aan informatie over doopregistratie, overlijden, maar ook verhuizingen. Wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang, heeft de kerk de vrijheid om deze persoonsgegevens te verwerken. 

Delen van gegevens binnen de eigen gemeenten of de kerk mag 
Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden van de eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of relevante informatie voor organisatoren van activiteiten in de kerk. De Scipio-app is een veilige en praktische optie voor het registeren en verzamelen van persoonsgegevens. Afgeschermd betekent dat de kerk ervoor moet zorgen dat niet zomaar iedereen deze gegevens op internet kan inzien. Alleen leden mogen toegang hebben. Als gemeente mag u gegevens van uw gemeenteleden registeren. 

Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander openbaar op internet publiceren. Dit mag in principe alleen als hiervoor een wettelijke grondslag is, waarvan een van de belangrijkste toestemming is. Mensen hebben ook het recht om hun toestemming later in te trekken. 

De Scipio-app is niet openbaar en alleen toegankelijk voor de eigen gemeente en de eigen gemeenteleden. De persoonsgegevens zijn dus afgeschermd voor onbevoegden. 

Veel gestelde vragen van gemeenteleden 

Ik wil niet zichtbaar zijn in de ledenlijst! 
In de gemeente-app van de Wilhelminakerk wordt er gebruikt gemaakt van de ledenlijst. Wilt u niet dat uw gegevens hierin voorkomen, dan is dat geen probleem. U kunt een e-mail sturen naar app@wilhelminakerkslikkerveer.nl met uw verzoek. Uw gegevens zullen geblokkeerd worden en niet zichtbaar zijn in de ledenlijst. U kunt dan zelf ook geen gebruik maken van de app. 

Waarom is mijn toestemming niet gevraagd? 
Het delen van persoonsgegevens aan de leden binnen de eigen kerkelijke gemeente is conform de AVG toegestaan en hier hoeft vooraf geen expliciete toestemming voor gevraagd te worden. 

Wie kunnen er allemaal bij mijn persoonsgegevens? 
Alleen actief geregistreerde personen, die in de ledenadministratie staan van uw kerkelijke gemeente, kunnen gegevens inzien van de eigen kerkelijke gemeente. Overige personen zoals gasten hebben geen toegang tot het besloten gedeelte (waaronder de ledenlijst) van de Scipio-app. 

Hoe pas ik mijn persoonsgegevens aan? 
De gemeente-app is gekoppeld aan de ledenadministratie. Wanneer er een wijziging is in bijvoorbeeld uw e-mailadres of telefoonnummer, dan moet dit in de ledenadministratie aangepast worden. U kunt uw wijziging doorsturen naar app@wilhelminakerkslikkerveer.nl

Mis ik geen informatie als ik geen gebruik maak van de app? 
De gemeente-app is geen vervanging van de informatievoorziening via Kerkelijk Contact, de website of mailing vanuit de kerkenraad. Dit blijft gewoon bestaan.  

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u nog andere vragen, opmerkingen of wilt u een wijziging doorgeven? Stuur dan een e-mail naar app@wilhelminakerkslikkerveer.nl