Wat wij geloven

Onze gemeente gelooft in en wil leven vanuit de Bijbel, het Woord van God.
Dit geloof geeft ons houvast omdat we op de Heere Jezus vertrouwen in alle omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wij zijn geraakt door de woorden van God, de hemelse Vader. Wij geloven dat Hij intens betrokken is op ons leven. Het kostbaarste, Zijn Zoon Jezus Christus, gaf Hij om ons vrij te maken van het kwaad. Wij geloven dat de Heilige Geest ons een relatie geeft met God zelf. Wat we geloven wordt onder andere verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis, een van de centrale geloofsbelijdenissen van het christendom:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.

Amen