Beleidsplan

Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. (Efeze 4:10-13)

In het geciteerde Schriftgedeelte uit de brief aan de gemeente van Efeze wordt gesproken over Hem, Die opgevaren is naar de hemel en die arbeiders in de wijngaard heeft gegeven om de gemeente te bouwen, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof. De gemeente is het lichaam van Christus. Daarmee is alles gezegd. God roept mensen om Hem te dienen door middel van uiteenlopende taken. De gemeente als geheel wordt ook gezonden in de wereld om een licht op een berg en een zoutend zout te zijn. Alles wat gebeurt in de gemeente, moet dan ook gericht zijn op de eer van God en de eenheid van het ware geloof. Werk in de wijngaard, door wie dan ook, is niet zomaar vrijwilligerswerk. Het is dienst in het Koninkrijk, waarvan Christus Koning is. Daarbij laat de gemeente zich leiden door de Heilige Schrift en de daarop gegronde klassieke of apostolische en reformatorische belijdenisgeschriften.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de wijkgemeente Wilhelminakerk van de Hervormde gemeente van Ridderkerk. Bij beleidsvorming gaat het om het maken van keuzen. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden die er zijn, maar deze mogen, zeker in een kerkelijke gemeente, niet overheersend zijn voor het beleid.

Het beleidsplan moet daarom niet in alle opzichten worden vergeleken met beleidsplannen van overheden en private ondernemingen. In dat soort beleidsplannen worden na te streven doelen geformuleerd, met bijbehorende financiële en andere middelen. Het beleidsplan is niets meer dan een vertolking van de manier waarop de gemeente gestalte wil geven aan haar roeping en zending van Godswege, in diepe afhankelijkheid van de Koning van de Kerk, Jezus Christus. Evenwel ontslaat die afhankelijkheid ons niet van de plicht om alles in de wijkgemeente ‘in orde’ te laten verlopen, tot stichting van de gemeente en tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Dit beleidsplan vervangt het beleidsplan uit 2011-2015 van de wijkgemeente Wilhelminakerk. Voor alle in dit beleidsplan genoemde activiteiten en verenigingen vindt u de (contact)adressen in een lijst die ieder jaar wordt bijgewerkt en beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenteleden.

Daarnaast bevat dit document de ‘plaatselijke regeling’ van onze wijkgemeente. Op grond van Ordinantie 4, artikel 7 van de kerkorde dient elke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland een plaatselijke regeling op te stellen. In het betreffende artikel van de kerkorde wordt de plaatselijke regeling aangeduid als een regeling ‘ten behoeve van het leven en werken van de gemeente’.