Pastoraat

Voorbeden en dankzegging

Via de predikant of wijkouderling kan voorbede worden aangevraagd voor de noden en zorgen van gemeenteleden. (De voorbeden worden zoveel mogelijk door de eigen predikant in het gebed tijdens de kerkdienst gedaan.) Verder kan er voor blijde gebeurtenissen gedankt worden tijdens de kerkdienst.

Huwelijk

Het huwelijk is een door God gewilde, levenslange, relatie tussen één man en één vrouw. Als gemeenteleden willen trouwen, en zij willen dat dit huwelijk kerkelijk wordt bevestigd en ingezegend, moeten zij dit vroegtijdig aan hun wijkouderling kenbaar maken, zodat afspraken kunnen worden gemaakt over huwelijksgesprek(ken) en trouwdatum. Een of meer huwelijksgesprekken worden gehouden voorafgaand aan de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk. Deze gesprekken worden gevoerd door de predikant en eventueel een ouderling. (In uitzonderlijke omstandigheden kan een andere predikant dan de eigen wijkpredikant de huwelijksdienst leiden.) De huwelijksdienst draagt het karakter van een zondagse kerkdienst.

Heilig Avondmaal

Het heilig avondmaal is een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de heilige doop).
Tijdens het heilig avondmaal herdenken we het lijden en het sterven van Jezus Christus door het eten van brood en het drinken van wijn.
Het avondmaal drukt een verbondenheid met God en met de medegelovigen uit. Het vieren van het heilig avondmaal is voor degenen die eraan deelnemen het voor God en Zijn gemeente belijden van hun geloof in Jezus Christus, die hen door Zijn dood en opstanding van hun zonden gered heeft.

Vier keer per jaar wordt in de morgendienst in alle wijken van de hervormde gemeente van Ridderkerk het heilig avondmaal gevierd.
De zondag daarvoor wordt een voorbereidingsdienst gehouden.  In de voorbereidingsweek vindt er censura morum plaats. Gemeenteleden kunnen tijdens het censura morum mogelijke verhindering voor deelname aan het heilig avondmaal van zichzelf of anderen bespreken met een vertegenwoordiging van de kerkenraad, met de bedoeling die verhindering zo mogelijk weg te nemen.
In de tweede dienst op de avondmaalszondag vindt de dankzegging en nabetrachting plaats. Toegang tot het heilig avondmaal hebben zij, die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en op wie geen maatregel van tucht van toepassing is.
In de week voorafgaand aan de viering van het heilig avondmaal is er een uur van bezinning en gebed.

Heilige doop

Het sacrament van de heilige doop wordt in de regel bediend aan de kleine kinderen van de gemeente. De heilige doop is een teken en zegel van het verbond dat de God van Israël met ons en onze kinderen wil sluiten. Voor hen die niet als kind werden gedoopt, bestaat de mogelijkheid als volwassene gedoopt te worden na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.

De doopdiensten en de momenten van doopaangifte worden in het Kerkelijk Contact bekend gemaakt en worden ook vermeld op deze website. De kerkenraad stelt het op prijs als beide ouders van het te dopen kind (de te dopen kinderen) (zo mogelijk) op de doopzitting komen en het trouwboekje meebrengen.
Tijdens dit ‘doopbezoek’ wordt het doopformulier of een gedeelte ervan doorgenomen en besproken. Daarnaast zullen tijdens dit gesprek persoonlijke zaken aan de orde komen. Uitgangspunt bij de bediening van de doop is dat beide ouders belijdende leden van de gemeente zijn, ofwel dat zij of één van hen het doen van geloofsbelijdenis ernstig overwegen/overweegt.

Overlijden

Ingeval van overlijden van een gemeentelid legt de predikant/pastoraal medewerker en/of wijkouderling een of meerdere rouwbezoeken af. Indien gewenst en mogelijk is, wordt het condoleancebezoek afgesloten met een Bijbelwoord en gebed door de predikant/pastoraal medewerker, ouderling of diaken. Als de familie dit wenst, zal voorafgaand aan de begrafenis een rouwdienst worden gehouden, onder leiding van de predikant/pastoraal medewerker, vergezeld van een ouderling van dienst. Rouwdiensten kunnen, naar keuze, worden gehouden in huis, in een rouwcentrum of in de Wilhelminakerk. De liturgie van deze dienst wordt in onderling overleg vastgesteld. De familie kan in een van de eerstvolgende kerkdiensten rouw in het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht brengen.

(Huis)bezoeken

In onze gemeente bezoeken de wijkouderlingen de gemeenteleden in principe één keer per twee jaar (huisbezoek). Tijdens het huisbezoek wordt gevraagd naar de geestelijke welstand, maar wordt er ook gesproken over materiële zaken en het welzijn van de gemeenteleden. Iedere wijkouderling is belast met het toezicht op het geestelijk welzijn van de in zijn wijk wonende gemeenteleden. Daarnaast zijn er ook zogenaamde pastorale bezoeken. Te denken valt onder meer aan verjaardagsbezoek, ziekenbezoek en bezoek bij overlijden van een geliefde. Deze pastorale bezoeken behoren de taak van de wijkouderling en/of predikant. Uiteraard kan daarnaast iedereen die behoefte heeft aan een pastoraal bezoek, contact opnemen met de predikant/wijkouderling. Voor verjaardagsbezoeken geldt dat gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn, op of rond hun verjaardag worden bezocht door een van de dames van de hervormde vrouwendienst.