Diaconaat

Het diaconaat is één van de functies van de gemeente. Om het diaconaat vorm en inhoud te geven bestaat de kerkenraad, naar Bijbels model, voor een deel uit diakenen die verantwoordelijk zijn voor de diaconale taken in en van de gemeente.

De diaconie bestaat uit de volgende diakenen:

M.C. Vlot | mcvlot@wilhelminakerkslikkerveer.nl | tel. 010 – 2125050
G.J. Gaasbeek | gjgaasbeek@wilhelminakerkslikkerveer.nl
F. Rademaker | frademaker@wilhelminakerkslikkerveer.nl

Bankrekeningnummer en e-mailadres
Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL77RABO0385809476 t.n.v. Wilhelminakerk.
Het algemene e-mailadres is: diaconie@wilhelminakerkslikkerveer.nl.

Doelstelling
Het diaconaat in de gemeente heeft tot doel het verlenen van ondersteuning in zaken die niet direct als pastoraal kunnen worden aangemerkt. Tevens heeft het diaconaat tot doel het bewustzijn van de onderlinge verantwoordelijkheid van de gemeente te bevorderen.

Middelen
De diakenen ontvangen financiële middelen uit collecten en giften.

College van diakenen
Het beleid inzake de diaconale taken wordt in onze gemeente samen met andere wijkgemeenten van hervormd Ridderkerk bepaald in het college van diakenen. Dit college bestaat uit 2 diakenen van elke wijkgemeente. Vanuit dit college wordt ook jaarlijks de doelen bepaald waaraan de ontvangen middelen worden besteed.
Een van de zaken die vanuit dit college is geïnitieerd betreft het Diaconaal Maatschappelijk werk.

Diaconaal maatschappelijk werk
Het diaconaal maatschappelijk werk (DMW) is opgericht door de diaconie van de hervormde gemeente Ridderkerk in samenwerking met stichting ‘Schuilplaats’ te Veenendaal, een interkerkelijke landelijk werkende hulporganisatie. Vanuit een christelijke levensbeschouwing wordt hulp geboden bij relatie- en opvoedingsproblemen, psychische problemen zoals overspannenheid, identiteitsvragen, depressies, psychosomatische problemen zoals hyperventilatie en spanningshoofdpijn, seksuele problemen en verwerking van bijvoorbeeld rouw of incest. De hulp is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Ridderkerk en zij die kerkelijk betrokken zijn, maar buiten de gemeente wonen. Het DMW biedt verschillende vormen van hulp door middel van informatie, advies, begeleiding, ondersteuning en verwijzing. Momenteel werken er twee maatschappelijk werkers: Arnoud Bakker en Teanne Breure.
Wilt u zich aanmelden, advies inwinnen of heeft u een vraag? Neemt u gerust contact op! Elke werkdag tussen 8.30 en 10.00 is er telefonisch spreekuur, telefoonnummer: 0318 – 547870. U kunt ook een e-mail sturen naar info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl.

Contactgegevens:
Telefoon: 0318 – 547870
Website: www.diaconaalmaatschappelijkwerk.nl
E-mail: info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl

Huisbezoek
Wanneer tijdens regulier huisbezoek (door de ouderlingen of de predikant) blijkt dat er hulpbehoevende gezinnen en/of personen zijn, dan wordt dit doorgegeven aan de diakenen. Deze onderzoeken dan in hoeverre hulp geboden moet/kan worden, eventueel in samenwerking met een daartoe bevoegde instantie.

Hervormde vrouwendienst
De hervormde vrouwendienst (HVD) is een groep vrouwen uit de gemeente die bezoeken brengt aan zieken, alleenstaanden, ouderen (boven de 75 jaar) en gemeenteleden die een jubileum hebben te vieren of waar een kind is geboren. De verantwoordelijkheid voor deze dienst en het opstellen en handhaven van regels voor deze dienst is in handen van de diakenen. Minimaal één keer per jaar is er overleg met de HVD en de diakenen. Gezien de toenemende vergrijzing en de toenemende eenzaamheid is het zinvol dat ouderen en alleenstaanden ook buiten jubilea of verjaardagen worden bezocht.

ZorgSaam
ZorgSaam is bedoeld voor gemeenteleden die hulp nodig hebben en waar familie, buren en vrienden geen hulp (meer) kunnen bieden. Dit kan zijn: naar het ziekenhuis rijden, boodschappen doen, formulieren invullen en licht huishoudelijk werk. Medische hulp valt niet hieronder. Ook kan er financiële ondersteuning worden geboden. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van ZorgSaam. Het omzien naar elkaar is niet een taak die alleen aan de diakenen is uitbesteed, maar ook een taak voor de gehele gemeente. Daarom is het ook goed dat gemeenteleden worden betrokken bij het in praktijk brengen van ‘omzien naar elkaar’. Meer informatie vindt u via deze link.

Blad ‘Lichtspoor’
Het blad ‘Lichtspoor’ (een pastoraal blad, uitgegeven door de Hervormde Bond van Inwendige Zending) wordt volgens een door de diakenen samengestelde lijst bezorgd bij gemeenteleden boven de 75 jaar.

Kerstattentie
Enkele dagen voor de kerstdagen wordt een kerstattentie bezorgd bij gemeenteleden boven de 75 jaar.

Diversen
Andere activiteiten die ook onder de verantwoordelijkheid van de diaconie worden georganiseerd:
– bijeenkomsten voor ouderen
– autodienst
Verder heeft een van de diakenen zitting in de raad van participanten van het verzorgingshuis De Riederborgh.