Gasten

Binnenkort te gast?!
Graag willen we u en jou binnenkort als gast begroeten. Alvast een beetje een indruk krijgen? Kom binnen!

Kerkgebouw
Ons kerkgebouw heeft meerdere ingangen. Op zondag wordt meestal de hoofdingang gebruikt, de koster staat er klaar om iedereen te verwelkomen. Er is daar een garderobe en een toilet.

Bij de fietsenstalling is de ingang naar de zalen, ook daar is een garderobe en een toiletgroep met een invalidetoilet.
In de kerkzaal zijn de banken zo opgesteld dat iedereen goed zicht heeft op de preekstoel en de doopvont. De zitplaatsen zijn vrij, een enkele plaats is gereserveerd. Dit is dan duidelijk aangegeven. 

Kinderoppas
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas. De kinderen kunnen hier spelen en er wordt uit de Bijbel verteld. Wanneer u gebruik wilt maken van de kinderoppas, kunt u het beste via de ingang bij de fietsenstalling binnenkomen.

Kerkdienst
De kerkdiensten beginnen om 9.30 en om 16.00 uur. Wat gebeurt er allemaal in een dienst?
Na binnenkomst van de kerkenraad zingen we eerst met elkaar. (Vraag gerust aan de koster om een Bijbel met psalmen en een Weerklank-bundel, deze kunt u tijdens de dienst gebruiken.) Daarna brengt de ouderling van dienst de predikant naar de preekstoel. Daar wenst hij hem Gods zegen toe.

Dan is er een kort moment om stil te bidden. Elke dienst hebben we immers de Heere nodig en om Zijn hulp mogen we dan ook vragen. Als de predikant op de preekstoel is, spreekt hij het zogenaamde votum en groet uit. Daarmee wordt uitgesproken dat we ons allemaal van God en Zijn genade afhankelijk weten en dat we ook in deze dienst op Zijn hulp wachten en erop vertrouwen.

Samen zingen we psalmen en liederen. In de morgendienst luisteren we naar de wet van God (de ‘tien geboden’). ’s Middags is de geloofsbelijdenis een vast onderdeel. Een ander belangrijk moment in de eredienst is het samen lezen uit de Bijbel. Onze God spreekt wanneer wij Zijn woorden in de Bijbel lezen. Voor de preek en aan het eind van de dienst wordt er gebeden. We vragen om Gods zegen wanneer we de Bijbel lezen en om Zijn leiding in de dienst. Ook wordt er gebeden voor zieken en voor allerlei zaken die in de maatschappij spelen.
De predikant legt in de preek het Bijbelgedeelte uit en onderstreept steeds weer het geweldige belang van het kennen van de Heere Jezus. Het behoren bij Hem maakt werkelijk gelukkig, niet alleen in dit leven, maar voor eeuwig!

Tijdens de dienst wordt er geld ingezameld (de collecte) voor diverse doelen. Bijvoorbeeld om ervoor te kunnen zorgen dat er elke zondag kerkdiensten gehouden worden en dat het gebouw kan worden onderhouden. Ook gaat het om de hulp aan anderen. Soms zijn dat mensen in onze directe omgeving, die in nood zijn. Vaak zijn dat ook mensen op heel andere plaatsen in de wereld, die in moeilijke omstandigheden leven. Bij de mededelingen wordt aangegeven waarvoor de opbrengst van de collecten bestemd is.

Aan het eind van de dienst spreekt de predikant de zegen uit. De ouderling van dienst haalt hem bij de preekstoel op en wenst hem Gods zegen. Daarna gaat de kerkenraad naar de consistoriekamer, begint de organist te spelen en verlaten de aanwezigen het kerkgebouw.

Verspreid over het jaar zijn er enkele diensten die iets anders verlopen. Dat zijn vooral de diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend of waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Wanneer u als gast aanwezig bent tijdens een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd en u daar graag aan deelneemt, stellen we het op prijs als u vooraf even contact legt met de scriba.

En verder…
We hopen u te mogen begroeten in de erediensten. U/jij bent zeer welkom!

Contact
Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat u graag eens even met de predikant of iemand anders uit de kerkenraad wilt praten over wat u gehoord heeft en in de kerkdienst heeft ‘meegekregen’. Of wellicht zit u met heel andere vragen met betrekking tot het geloof.
Van harte nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Dat kan natuurlijk direct na de eredienst. Als u even wacht, kunt u altijd wel even met iemand van de kerkenraad spreken. Natuurlijk kunt u ook contact leggen met gemeenteleden of de koster bij de in-/uitgang van de kerk.
Wilt u op een ander moment doorpraten? Bent u onlangs in onze wijk komen wonen en wilt u lid worden van onze gemeente, neem dan contact met ons op:
M.C. Vlot (scriba) / 010 – 2125050 / scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl

Cursus
Wilt u meer weten over het christelijke geloof, bent u nieuwsgierig naar wat ons drijft en wie Jezus eigenlijk is? Hierover geven we jaarlijks (bij voldoende aanmeldingen) een cursus, de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met onze evangelisatieouderling:

Lennart Visser / 0180- 463959 / ljvisser@wilhelminakerkslikkerveer.nl