Het ontstaan van de Wilhelminakerk

Ontstaan hervormde gemeente Ridderkerk
In het jaar 1572, toen ons dorp te lijden had van de Spanjaarden, kwam er door de komst van de watergeuzen in Ridderkerk een einde aan de macht van pastoor Willem Woutersz.De geuzen onder aanvoering van admiraal Lumey graaf van der Marck zuiverden de Sint Joriskerk van beelden en altaren. Daarna heeft in de kerk geen rooms-katholieke dienst meer plaatsgevonden.
Het dijkbestuur, waarin drie voorname poorters als opperkerkmeesters zitting hadden, stelde de Singelkerk voor de protestantse eredienst beschikbaar.

In 1574 kwam de Reformatie in Ridderkerk tot stand. De classis Dordrecht stuurde in dat jaar Casper Antonius van Gendt om hier een hervormde gemeente te stichten.

Een eerste aantekening uit de notulen van de kerkenraad vermeldt over deze eerste predikant na de Reformatie:

‘In den eersten so heeft Casper Anthonissen van Gendt, van Arnhem, alhier begonnen te predicken anno 1574 in Januario. In welcken tijdt dat hij hier gepredickt heeft, de kercke gantz gesuverd is van beelden altaren ende andere afgoderij. Desz.Casper voorn. heeft alhier gestaen tot den jare 1575 in April, doch geene wooninge alhier gehadt, maar tot Dordrecht zijn woonstede gehouden.’

Ds. Van Gendt had hier geen woning, omdat pastoor Willem Woutersz. de pastorie niet eerder wilde ruimen dan dat hij werkelijk was afgezet. De eerste predikant heeft 15 maanden in Ridderkerk gestaan, waarna er een nieuwe predikant kwam. Zo volgde de ene predikant de andere op.

In het jaar 1720 wordt voor het eerst in het lidmatenregister vermeld dat 27 leden van de hervormde gemeente in Slikkerveer wonen.

Eén predikant uit de lange rij noemen we vanwege zijn lange staat van dienst. Ds. Johan Hugo van der Groe heeft van 1770 tot zijn overlijden in 1818 de gemeente van Ridderkerk gediend. Dat is 48 jaar! Deze Johan Hugo was een neef van de bekende ds. Theodorus van der Groe uit Kralingen, een late vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.

Ontstaan wijkgemeente Wilhelminakerk
De hervormde gemeente van Ridderkerk bestaat uit verschillende wijkgemeenten met eigen kerkgebouwen. Allen zijn ze voortgekomen uit de oudste kerk van Ridderkerk, de Singelkerk. De wijkgemeente Wilhelminakerk is er daar een van. Hoe is onze wijkgemeente ontstaan?

Tot aan het eind van de negentiende eeuw waren de leden van de hervormde gemeente die in Slikkerveer woonden voor hun kerkgang aangewezen op de Singelkerk te Ridderkerk of op het kerkje aan de Benedenrijweg aan het begin van Bolnes, ongeveer ter hoogte van de werf van Schram. Dit kerkje werd gebouwd in 1880 en moest later verdwijnen vanwege de dijkverzwaring.

In Bolnes was een godsdienstonderwijzer benoemd die ook voorganger was en in Ridderkerk en op de openbare school aan de Pruimendijk te Oostendam catechisatie gaf. De dominee in Ridderkerk gaf alleen catechisatie aan de jongens en meisjes boven de zestien jaar.
De Slikkerveerse jeugd was wat betreft de catechisatie aangewezen op Bolnes of Ridderkerk.
Een godsdienstonderwijzer die een lange periode, vanaf 1907 tot 1946, in Bolnes heeft gewerkt, is Pieter Anthony Joen, gekomen uit Amsterdam.

In de kerk te Bolnes werd wel gedoopt door de dominee uit Ridderkerk, maar het heilig avondmaal werd er niet gevierd, daarvoor moest men naar Ridderkerk.

Door toename van de bevolking kregen de wijken Bolnes en Slikkerveer geleidelijk meer zelfstandigheid. Op den duur woonden er in Slikkerveer zoveel mensen, dat de behoefte aan een eigen kerkgebouw ontstond.

In Slikkerveer is men in 1926 begonnen met de bouw van een lokaal, dat dienst deed als kerk. Het aantal kerkgangers groeide zo snel dat spoedig besloten werd tot de bouw van een eigen kerkgebouw. Het ontwerp van de kerk was geheel in de stijl van die tijd. In 1931 werd de Wilhelminakerk gebouwd. De eerste steen werd op 16 mei 1931 gelegde en de ingebruikname was op 29 december 1931 door dr. R. Steenbeek uit Zetten-Andelst, oud-predikant van Ridderkerk. Het gebouw was er, maar een predikant ontbrak nog. In mei 1937 ging de algemene kerkenraad over tot het stichten van een tweede predikantsplaats: wijkgemeente Wilhelminakerk. Een predikant kon worden beroepen. Dat ging voorspoedig, want op 3 oktober 1937 kreeg onze wijk haar eerste predikant in de persoon van ds. C. van den Boogert, overgekomen uit Zuid-Beijerland. Hij stond voor de zware taak pioniersarbeid te verrichten in een pas gestichte gemeente. Dat, terwijl de economische situatie steeds slechter werd en een oorlog steeds dichterbij kwam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is ds. Van den Boogert enige tijd door de Duitse bezetting in gijzeling geweest te Sint-Michielsgestel. Dit vanwege vermeende anti-Duitse uitlatingen in prediking, kanselgebed en tijdens huisbezoek.

Na het vertrek van Ds. Van den Boogert naar Harderwijk in 1949 hebben de volgende predikanten onze wijkgemeente gediend:

  • Ds. P. Bouw, op 6 november 1949 gekomen van Woudenberg en op 31 maart 1957 vertrokkken naar Ede;
  • Ds. J. Noltes, op 20 april 1958 gekomen van Emst en op 2 mei 1971 vertrokken naar Oldebroek;
  • Ds. P.J. Bos, op 23 april 1972 gekomen van Ameide en op 6 mei 1979 vertrokken naar Hierden;
  • Ds. E.F. Vergunst, op 2 december 1979 gekomen van Middelharnis en op 27 mei 1984 vertrokken naar Zoetermeer;
  • Ds. B.J. van Vreeswijk, op 8 april 1985 gekomen van Zetten-Andelst en op 18 oktober 1992 vertrokken naar Veenendaal;
  • Ds. T.E. van Spanje, op 4 april 1993 gekomen van Herkingen en op 27 augustus 1995 vanuit onze gemeente uitgezonden naar Kenia voor de G.Z.B.;
  • Ds. K. ten Klooster, op 2 juni 1996 gekomen van Putten en op 1 mei 2004 overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk;
  • Ds. W. Westland, op 17 september 2006 gekomen van Wezep en op 30 augustus 2015 met emeritaat gegaan;
  • Ds. J.P.J. Voets, op 2 oktober 2016 gekomen van Nijkerk en op 6 juni 2021 vertrokken naar Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert.
  • Ds. J.A.A. Geerts, op 3 juli 2022 gekomen van Zalk en Veecaten.

Het is door Gods genade dat tot op de huidige dag het evangelie van Gods welbehagen mag worden verkondigd in onze gemeente. De Heere beware onze gemeente bij Zijn onfeilbaar Woord, tot eer van Zijn Naam en tot heil van de gemeente.