Kerkrentmeesters

De ouderlingen-kerkrentmeester beheren de eigendommen van de wijkgemeente en zetten zich in voor de voortgang van de kerkdienst. De hiervoor benodigde gelden worden ingezameld door middel van collecten, de vrijwillige bijdragen, giften en legaten. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de kosters, die onder verantwoordelijkheid van de ouderlingen-kerkrentmeester hun werk doen.

Verder vallen nog de volgende taken onder hun verantwoordelijkheid:
• het onderhouden van de contacten met de organisten.
• het laten functioneren van de kerktelefoon.
• het bijhouden van de ledenadministratie van de gemeente.
• aan de EHBO commissie de mogelijkheden verschaffen te kunnen functioneren bij calamiteiten tijdens kerkdiensten en andere activiteiten.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer is: NL17 RABO 0385 4470 00 ten name van Kerkrentmeesters Wilhelminakerk, Ridderkerk.

Collectebonnen
In de hervormde gemeente van Ridderkerk kunt u gebruik maken van collectebonnen; deze zijn geldig in alle hervormde wijkgemeenten. De collectebonnen zijn er in vijf verschillende waarden, namelijk € 0,65, € 0,90, € 1,25, € 1,75 en € 2,50. Ze zijn geldig voor alle collecten. Op de eerste maandag van de maand kunt u tussen 19.30 en 20.15 uur terecht bij de kerkrentmeesters voor de aanschaf van collectebonnen.

Kerktelefoon
Langdurig zieken, ouderen en anderen die in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, kunnen deze volgen via de kerktelefoon. Via dit medium zijn alle erediensten van de wijkgemeente te beluisteren. Dit geldt ook voor de gemeenteavonden en de bijeenkomsten van de bijbelkring. Verantwoordelijk en contactpersonen voor de kerktelefoon zijn de ouderlingen-kerkrentmeester. Van deelnemende luisteraars wordt een borgsom van € 50,00 gevraagd en een maandelijkse bijdrage van € 5,00. De gebruiksminuten worden tegen een speciaal tarief aan de luisteraar berekend door KPN en bedragen bij 100% gebruik circa € 8,00 per maand. Het bankrekeningnummer voor het gebruik van de kerktelefoon is NL48 RABO 0385 4394 58 ten name van Kerktelefoon Wilhelminakerk. De erediensten zijn ook rechtstreeks te beluisteren via de website van de Wilhelminakerk en via kerkdienst gemist.

Kerkbalans
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt en tot bezinning komt en God en Zijn gemeente ontmoet. We steunen elkaar op belangrijke momenten in het leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.
Ons kerkgebouw moet wel onderhouden worden. De kerk kost geld. De kerkdiensten, de vele andere activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u, jou en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap, vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 voor een financiële bijdrage een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen.
Als lid van de gemeente wordt u eind januari benaderd met de vraag of u mee wilt en kunt doen aan deze actie.

Solidariteitsfonds
In oktober van elk jaar organiseren de ouderlingen-kerkrentmeester de actie ten behoeve van het solidariteitsfonds.

EHBO-BHV-team
In onze gemeente is een EHBO-BHV team actief.
De leden van dit team verlenen in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld wanneer iemand onwel wordt) eerste hulp, maar zijn vooral preventief bezig. Zij zorgen voor brandblusmiddelen, EHBO-materialen en komen regelmatig bij elkaar om bijvoorbeeld met de AED te oefenen. Ook is er een BHV-noodplan opgesteld. Bent u in het bezit van een EHBO-, BHV-diploma of geneeskundige opleiding en wilt u meewerken met ons team, neem dan contact op met een van de ouderlingen-kerkrentmeester.