Maatregelen coronavirus

Ridderkerk, 25 februari 2022

Beste gemeenteleden,

Met dankbaarheid aan de Heere, die ons deze mogelijkheid weer geeft, is de hele gemeente in iedere dienst van harte welkom.

Alle beperkingen zijn vanaf zondag 27 februari opgeheven.

1,5 meter vak

De achterste banken van het middenschip en de linker zijbeuk worden hiervoor gereserveerd. De kosters zullen degene die zich hiervoor aangemeld hebben de plaats wijzen.

Wij verzoeken de overige gemeenteleden deze plaatsen vrij te houden!!

Als u niet aanwezig kunt zijn, is er de mogelijkheid om de diensten live mee te kijken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/45/events

We vragen u verantwoording te nemen voor de volgende zaken:

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
Wilt u de instructies van placeren goed opvolgen
We zien er naar uit elkaar te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Uw kerkenraad


Ridderkerk, 25 juni 2021

Beste gemeenteleden,

We danken God voor de versoepelingen die deze week afgekondigd zijn.
Psalm 122 zingt het voor ons uit: Kom ga met ons en doe als wij!

De komende tijd wordt – in verschillende samenstelling – de helft van de gemeente uitgenodigd om een dienst bij te wonen.
Er zijn vier groepen:
• groep 1: A-G
• groep 2: H-N
• groep 3: O-T
• groep 4: U-Z

Hieronder de wijzigingen die per zondag 27-06 doorgevoerd worden:
• We komen per dienst met de helft van de gemeente samen
• We dragen geen mondkapjes meer bij in- en uitgaan
• Er is OPPAS
• Wekelijks wordt u per mail uitgenodigd
• Aanmelden voor de dienst is niet nodig

Graag aandacht voor de volgende zaken:
• Blijf thuis als u klachten heeft
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
• Hier kunt u live meekijken:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/45/events

We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Uw kerkenraad


Ridderkerk, 27 februari 2021

Beste gemeenteleden,

Op basis van de persconferentie van premier Rutte en de informatie van de PKN heeft de kerkenraad zich bezonnen op de verruiming die door de PKN als lichtpuntjes zijn aangereikt.

Hieronder de wijzigingen op een rij.

Catechese
In verband met de openstelling van het middelbaar onderwijs stellen we voor om de catechese maandag 1 maart weer van start te laten gaan. In verband met de avondklok zijn de tijden aangepast.

12-13 jarigen van 18.30-19.00 uur. 15 minuten ventilatie van de zaal.
14-15 jarigen van 19.15-19.45 uur. 15 minuten ventilatie van de zaal.
16 jaar en ouder (ook 18 +; omdat we 1,5 meter handhaven) 20.00-20.30 uur.
Dinsdagavond 2 maart start de belijdeniscatechese in consistoriekamer van 19.00-20.30 uur.

Dit alles met in achtneming van de basisregels.

Kerkdiensten
Met ingang van zondag 28 februari zijn er 30 kerkgangers uitgenodigd, met in achtneming van de basisregels.

Zingen
Als gemeente kunnen we zingen, omdat mensen ruim uit elkaar kunnen zitten

Huwelijksbevestiging
Aanstaande bruidsparen kunnen 30 personen uitnodigen (exclusief medewerkers)

Internationale dienst
Bovenstaande heeft ook een positief effect voor het (onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Wilhelminakerk) organiseren van internationale diensten. Dit kan dan met 30 personen plaatsvinden, met in achtneming van de basisregels.

Bezinning
Woensdag 3 maart is er een digitale bijeenkomst van verootmoediging en gebed in samenwerking met de Ridderkerkse kerken, u kunt deze digitaal volgen via https://www.ggslikkerveer.nl/live/

10 mensen vanuit de Wilhelminakerk mogen zich opgeven om hierbij aanwezig te zijn. Wie het eerst komt die het eerst maalt. U kunt zich opgeven via scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl
Zie voor meer informatie het nieuwsbericht ‘Bijeenkomst van verootmoediging en gebed’.

Biddag & wijziging aanvangstijd
Voor de middagdienst kunt u uw kinderen opgeven bij Leonie Schreuders via mail: Leonieschreuders@outlook.com, op volgorde van binnenkomst.

Voor de avonddienst worden de leden uitgenodigd die aan de beurt zijn. Deze dienst begint om 19.00 uur i.v.m. de avondklok

Clubs
De komende week kunnen de leiding van de clubs zich beraden hoe en wanneer e.e.a. activiteiten worden vorm gegeven. U wordt hier t.z.t. over geïnformeerd door de clubleiding.

Uw kerkenraad


Ridderkerk, 17 december 2020

Beste gemeenteleden,

Deze week heeft onze overheid besloten tot een strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. De achtergrond van deze ingreep is het dagelijks oplopend aantal besmettingen. Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis. Daarom is Nederland in een lockdown, die tot D.V. 19 januari zal duren. Dit heeft grote gevolgen voor onze samenleving. En ook voor ons gemeente-zijn.

De overheid deed een zeer dringend beroep op de kerken om zolang bovenstaande maatregelen gelden de kerkdiensten digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken. Deze oproep wordt gesteund door het moderamen van de Protestantse Kerk.

Op basis van het bovenstaande heeft de kerkenraad het volgende besloten:

 • Vanaf zondag 20 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 zullen in de kerkdienst 5 zangers, een koster, organist, ouderling, diaken en predikant aanwezig zijn.
 • Voor de dienst op eerste Kerstdag zijn 30 kerkgangers welkom (inclusief 5 zangers), exclusief: organist, koster, ouderling, diaken en predikant.
 • De kerstviering van de clubs op tweede Kerstdag zal digitaal worden uitgezonden.
 • Zolang de scholen gesloten zijn, is er geen catechisatie en zijn er geen activiteiten van verenigingen en clubs.
 • Alle overige activiteiten (mannenvereniging, vrouwenkring, (huis)bijbelkring, etc.) vinden tot 19 januari 2021 geen doorgang.
 • De huisbezoeken worden voortgezet, tenzij u aangeeft liever op een later moment huisbezoek te ontvangen. Daarbij geldt uiteraard het dringende advies van de overheid om maximaal 2 bezoekers per dag te ontvangen.
 • Op woensdagavond 6, 13 en 20 januari zal van 19.15-19.30 uur een korte meditatie worden uitgezonden.

Laten we er met elkaar oog voor houden dat de Bijbel niet wordt gesloten en dat de verkondiging van het Evangelie voortgang vindt. Dát Woord bereikt ons in onze persoonlijke leefomgeving.

De kerkenraad vraagt u te volharden in het luisteren naar Gods Woord en in de gebeden. We zijn daarbij niet alleen op ons eigen uithoudingsvermogen aangewezen. We mogen ons richten op de HEERE van Wie Jesaja schrijft:

Waarom zegt u dan, Jakob,
en spreekt u, Israël:
Mijn weg is voor de HEERE verborgen
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?
Weet u het niet?
Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE,
de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert sterkte van wie geen
krachten heeft. (Jes.40: 27-29)

Met hoop op deze HEERE leven we toe naar Kerst. Dan wordt verkondigd: Immanuël – God met ons. Hoe onze omstandigheden dan ook zijn, onze levensweg is voor Hem niet verborgen!

Hij zal ook nu waarmaken wat Hij ooit (bij monde van Jesaja) aan Israël beloofde: Hij geeft de vermoeide kracht.

De kerkenraad wenst u en jou gezegende Kerstdagen en de zegen van de Heere over Zijn jaar 2021.


Ridderkerk, 19 november 2020

Beste gemeenteleden,

Na de persconferentie van onze premier, dinsdag 17 november jl., is duidelijk geworden dat een aantal gemeenteactiviteiten kan worden hervat. Het betreft samenkomsten met maximaal 30 aanwezigen, waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand in acht wordt genomen en men bij verkoudheidsklachten thuis blijft.

De voortzetting van activiteiten betreft de jeugdvereniging, de (huis)bijbelkring, de mannen-en vrouwenvereniging en de seniorensamenkomst. De catechisanten van 18 jaar en ouder zijn maandag 23 november ook weer van harte welkom.

De kerkenraad is dankbaar dat genoemde samenkomsten rondom Gods Woord weer kunnen plaatsvinden. We wensen een ieder Gods zegen toe.


Ridderkerk, 7 november 2020

Beste gemeenteleden,

Na de persconferentie van dinsdag 3 november jl. hebben we als kerkenraad nagedacht wat de aanvullende maatregelen betekenen voor onze kerkdiensten en andere bijeenkomsten.

 • De jeugdclubs en catechisatie tot 18 jaar kunnen doorgaan.
 • Alle activiteiten van 18+, zoals mannen-, vrouwvereniging, etc. staken we tot en met 18 november.
 • We nemen het advies van het dragen van een mondkapje bij in en uitgaan van de kerk over van de PKN richtlijn.
 • De bezinning op het Heilig Avondmaal van woensdag 11 november zenden we uit via kerkdienstgemist.nl, er is geen samenkomst.
 • De uitnodiging voor diensten van 15 november en het te houden Heilig Avondmaal wordt u gemaild.
 • De kerkenraadsvergadering van 18 november wordt digitaal gehouden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de scriba (scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl).


Ridderkerk, 10 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

De oplopende cijfers van coronabesmettingen en de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan heeft onze overheid doen besluiten tot aanpassing van het te voeren beleid. Dit heeft ook zijn effect op het leven van de christelijke gemeente. In het bijzonder treft dit het samenkomen van de gemeente op zondag tijdens de eredienst.
Onze kerk is ook betrokken bij het overleg dat onze overheid heeft met de kerken. Het bestuur van onze kerk informeert de kerkenraden van de plaatselijke (wijk)gemeenten.
Deze ontvangen info vormde het onderwerp van gesprek binnen de kerkenraad.
Op grond hiervan is uw kerkenraad tot het volgende besluit gekomen:

Bezoekersaantal kerkdiensten
De kerkenraad heeft het advies overgenomen om in de maand oktober met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst.
Voor zondag 11 oktober zijn de kerkgangers telefonisch uitgenodigd. Voor de daar op volgende zondagen is er nog overleg over de wijze waarop u en jij voor een kerkdienst zal worden uitgenodigd.
De dienst meemaken kan via deze link https://kerkdienstgemist.nl/stations/45/events

Gemeentezang
Er is geen gemeenschappelijk gemeentezang mogelijk. Vijf gemeenteleden zullen als voorzanger optreden, op 5 meter afstand van de overige aanwezige gemeenteleden.

Opstap en kinderoppas
Zolang slechts 30 gemeenteleden welkom zijn tijdens de kerkdienst zal er geen Opstap en kinderoppas zijn.

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
De activiteiten van de jeugdclubs, de jeugdvereniging en de catechisaties gaan ‘gewoon’ door.
De (huis)bijbelkring, de vrouwenvereniging en de mannenvereniging kunnen gebruik maken van de grote zaal en de kerk, waarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en de 1, 5 meter regelgeving etc. strikt in acht dienen te worden genomen.

We ervaren dat er aan het kerkelijk leven wordt geschud. Juist in deze tijd verlang je ernaar elkaar te ontmoeten, je samen te verootmoedigen, Gods Naam aan te roepen en de lofzang gaande te houden. De onderlinge verbondenheid wordt getest.
Hierdoor is het nodig dat we elke dag persoonlijk in de stilte het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Daarnaast klemmen we ons vast aan Gods getuigenis. Hij regeert. Christus, Die dood en graf overwon heeft alle macht. Het loopt Hem niet uit de hand. Wat dat betreft weet Christus’ Kerk zich in goede handen.
Allereerst beoefenen we afhankelijke trouw richting de HEEERE, voorts verstaan we onze verantwoordelijkheid als kerk. Te midden van het hebben van vragen bij genomen beleidsbeslissingen door de overheid en kerk wil uw kerkenraad zorgvuldig handelen, zodat we door ons gedrag voorkomen dat de naam en de eer van God schade berokkend zou worden.

We bevelen elkaar in de zorgende hoede van de HEERE en roepen op om trouw te zijn in de huisgodsdienstoefening en trouw te zijn in het deelnemen aan de digitale kerkdiensten en de (qua omvang beperkte) samenkomsten rondom Gods Woord, zondags en door de weeks.

De genade van de drieënige God zij met u allen.

Uw kerkenraad


Ridderkerk, 3 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

Deze week zijn door de overheid verschillende maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen raken het leven van de christelijke gemeente, waaronder de gemeentezang en de samenkomsten van de gemeente buiten de reguliere kerkdiensten.

De kerkenraad heeft kennisgenomen van deze berichtgeving en is na weging van verschillende argumenten tot de volgende besluiten gekomen:

Gemeentezang
Vanuit de landelijke kerk kwam de dringende oproep om van de gemeentezang af te zien.
Met het oog op de dienst van zondagmorgen 4 oktober, waarin 8 jongeren van de gemeente belijdenis van het geloof hopen af te leggen is de kerkenraad van mening dat ‘niet-zingen’ een grote teleurstelling zou zijn voor alle aanwezigen in deze vreugdevolle dienst.
Daarom heeft de kerkenraad besloten dat in de belijdenisdienst wél gezongen zal worden.

Vanaf de middagdienst van zondag 4 oktober zal (totdat de regelgeving ten positieve verandert) er tijdens de diensten geen gezamenlijke gemeentezang zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat een kleine groep zangers (vóór in de kerk) zingt.

Wilt u zich hiervoor opgeven mail SVP naar scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl

Tijdens het luisteren naar het orgelspel van de opgegeven psalmen/liederen hopen we dat ieder de tekst van de psalmen/liederen meeleest en daarbij heeft ieder de mogelijkheid om mee te neuriën.

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten dat de activiteiten van de jeugdclubs, de jeugdvereniging en de catechisaties doorgang kunnen vinden.
De (huis)bijbelkring, de vrouwenvereniging en de mannenvereniging kunnen gebruik maken van de grote zaal en de kerk, waarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en de 1,5 meter regelgeving etc. strikt in acht dienen te worden genomen.

Op deze wijze hoopt de kerkenraad dat in deze zorgvolle tijd de gemeente (zij het in delen) samen kan komen rondom Gods Woord. Het Woord van troost en vermaning hebben we in deze tijd ten zeerste nodig.
Levend uit de bron van Gods genade in Christus, hebben we wel zorgen maar zijn niet bé-zorgd. Paulus geeft de raad om alles wat je bezig houdt met bidden en smeken, met dankzegging bekend te maken bij de Heere. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus (Fil.4).
Deze vrede wenst uw kerkenraad ieder toe.


Wijziging looproute per 30 augustus 2020

In de morgendienst van zondag 30 augustus wordt de tentweek afgesloten. Vanaf dat moment zal er ook weer crèche zijn, de zondag erop start Opstap weer.
Om te waarborgen dat de coronaregels in acht genomen kunnen worden, zullen we de kerkzaal op een andere manier vullen.
Gezinnen met kinderen (die tijdens de dienst naar de crèche of Opstap gaan) lopen aan de linkerzijde de kerk binnen en gaan op de hoeken zitten. Daarbij wordt de eerste zitplaats vrijgehouden.
Stellen, individuele personen of gezinnen met grote kinderen komen aan de rechterzijde de kerk in en vullen de bank vanaf rechts.

Toegang tot de kerkzaal is alleen mogelijk via de hoofdingang, dit in verband met de registratieplicht!

Bij het verlaten van de kerkzaal worden zoals tot nog toe alleen de twee zijportalen en de rechter achterzijde gebruikt, daar vindt ook de collecte plaats.


Ten opzichte van onderstaand bericht zijn overigens alweer de volgende updates:

 • Oppas weer vanaf 30 augustus (afsluitingsdienst digitale tentweek)
 • Hieronder voor de komende vakantieperiode de indeling voor de diensten. Weet u welkom! Als je als ouder oppast ben je van harte welkom in de dienst waarin je ‘officieel’ niet aan de beurt bent. Op deze manier komen beide aan de beurt. Een zegenrijke zomer gewenst!
  • Zondag 26 juli 2020
   • 09.30 uur Ds. J. van Dijk, Ridderkerk    (O tm Z)                     
   • 16.00 uur ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam (A tm N)
  • Zondag 2 augustus 2020
   • 09.30 Ds. Van Spanje, Epe      (A tm N)                    
   • 16.00 uur ds. P. Krijgsman, benthuizen  ( O tm Z)
  • Zondag 9 augustus 2020
   • 10.45 uur prop. A.A. Teeuw    (O tm Z)                    
   • 16.00 uur ds. H. Liefting, Gouda (A tm N)
  • Zondag 16 augustus 2020
   • 09.30 uur ds. G.J. van Beusekom, De Bilt (A tm N)
   • 16.00 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf  (O tm Z)
  • Zondag 23 augustus 2020
   • 09.30 uur ds. B.L.P. Tramper, Oud-Beijerland (O tm Z)
   • 16.00 uur ds. W.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam (A tm N)
  • Zondag 30 augustus 2020
   • 09.30 uur ds. J.P.J. Voets – afsluiting tentweek (A tm  N)
   • 16.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht (O tm Z)

Ridderkerk, 10 juli 2020

Beste gemeenteleden,

Het stemt tot dankbaarheid dat de verruiming van de coronamaatregelen een positief effect heeft voor ons gemeente-zijn, met name voor de zondagse erediensten.

Zingen in de dienst
De PKN heeft een rekenmodule ter beschikking gesteld om de mogelijkheid tot gemeentezang te bepalen. Het college van kerkrentmeesters heeft de berekening uitgevoerd en is tot de conclusie gekomen dat ons kerkgebouw gemeentezang toelaat. Vanaf aanstaande zondag zal ook de voorzang weer een plaats krijgen in de eredienst.

Aantal mensen in de dienst
De regelgeving biedt de mogelijkheid om met meer dan 100 personen samen te komen.
Vanaf aanstaande zondag 12 juli is de helft van de gemeente (O t/m Z) welkom in de morgendienst en de andere helft (A t/m N) in de middagdienst.
Jongeren t/m 17 jaar mogen naast elkaar zitten en ook de ouderen van 70+ zijn van harte welkom!
De diakenen zullen bij de ingang van de kerk triëren.

Informeren van de leden
Elke week zal op de website, Facebook en de lijst met mailadressen vermeld worden welk deel van de gemeente in welke dienst welkom is. Dit zal ook wekelijks tijdens de kerkdienst worden afgekondigd.

Gasten
Gasten zijn hartelijk welkom om de diensten van de Wilhelminakerk te bezoeken. We verzoeken hen zich bij de scriba van de gemeente aan te melden (scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl).

Collecte
Vanaf aanstaande zondag zullen de collecten (op aangepaste wijze) bij de uitgang plaatsvinden.

Opstap en oppas
Er zal tot 1 september geen Opstap en oppas zijn, vanaf 1 september starten we ook dit weer op.

We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten in Gods huis en voor Zijn aangezicht. Kom ga met ons!


Ridderkerk, 30 mei 2020

Beste gemeenteleden,

Na een bijzondere tijd die door iedereen verschillend beleefd is, mogen we nu langzaam per 1 juni de kerkdiensten invulling geven. Het is een proefperiode waar maximaal 30 mensen in de dienst mogen komen. Als kerkenraad hebben we hier uitvoerig over gesproken.

We willen u graag informeren hoe we dit aan willen pakken en aan welke regels we ons houden.

De uitnodiging

 • De eerste 6 kerkgangers per dienst zijn een vast gegeven: de predikant, 2 kerkenraadsleden, 1 koster,1 organist en 1 lid van het ‘beam-team’

Als volgt kunnen we 24 mensen uitnodigen. Dit doen we met een telefonische uitnodiging om aan de ‘reserveringsplicht’ te voldoen

 • We bellen de leden die aan de beurt zijn op dinsdagavond tussen 20 en 21 uur of ze naar de dienst willen komen.
 • We doen dit op alfabetische volgorde en beginnen bij de A
 • De richtlijn geeft aan dat de leeftijd van 70 jaar en ouder nog thuis dienst moeten houden. Bent u 70 jaar dan wordt u helaas nog niet uitgenodigd.
 • U wordt gevraagd of u gezond bent, niet verkouden, hoest, niest, snottert en/of koorts heeft. Heeft u die klachten wel op zondag dan verzoeken we u niet naar de dienst te komen.

De regels in de kerk

 • We gebruiken de hoofdingang en gaan links naar binnen en rechts naar buiten
 • Bij de ingang staat alcohol bij binnenkomst en bij weggaan ontsmet iedereen zijn/haar handen
 • We vullen vanaf de voorste bank en lopen weg vanaf de achterste bank, omdat het gangpad niet breed genoeg is
 • Koster wijst de zitplaatsen (voorlopig alleen in het middenschip)
 • Iedereen neemt zijn/haar eigen Bijbel en bundel mee
 • In de kerk wordt nog geen collecte gehouden blijft u deze alstublieft overmaken
 • De garderobe is gesloten er is ruimte genoeg om uw jas mee in de bank te nemen
 • In de kerk kunnen we nog niet zingen, thuis mag dat heel hard
 • Er is GEEN Op Stap en GEEN oppas

Na de dienst wordt de kerk gereinigd door de kerkenraad volgens een opgesteld reinigingsplan.

We hopen en bidden dat de samenkomsten tot eer en glorie van onze Schepper en tot versterking van ons geloof mag zijn.

Namens uw kerkenraad een hartelijke groet!


Nadere berichtgeving n.a.v. de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus

Ridderkerk, 25 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Als kerkenraad brengen wij u graag op de hoogte van een aantal besluiten die de kerkenraad heeft genomen naar aanleiding van de recent aangescherpte maatregelen van het kabinet.

Kerkdiensten
Zoals bekend hebben afgelopen zondag de kerkdiensten in de Wilhelminakerk zonder publiek plaatsgevonden. Om de besmettingskans zo beperkt mogelijk te laten zijn, was er besloten om alleen de dienstdoende predikant, de ouderling van dienst, een diaken, de koster en een organist aanwezig te laten zijn, waarbij alle (andere) gemeenteleden deze diensten konden beluisteren via kerktelefoon of internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/45/events). Veel gemeenteleden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarnaast is hierop door velen positief gereageerd. Het is een zegen dat op deze wijze de kerkdiensten en daarmee de verkondiging van Gods woord toch doorgang konden en kunnen vinden.

Gelet op het aangescherpte kabinetsbeleid heeft de kerkenraad besloten dat er in ieder geval tot 1 juni a.s. uitsluitend op deze wijze invulling gegeven zal worden aan de zondagse erediensten. Wij informeren u uiteraard tijdig wanneer er weer op de ‘normale’ wijze kerkdiensten kunnen plaatsvinden.

Huisbezoeken / pastorale zorgen
In tegenstelling tot de berichtgeving van vorige week heeft de kerkenraad besloten de huisbezoeken voorlopig uit te stellen. Ingeval van crisissituaties, waaronder ziekte, of pastorale nood, kunt u telefonisch contact opnemen met ds. Voets of één van de wijkouderlingen. Van geval tot geval zal beoordeeld worden of en zo ja, op welke wijze pastorale zorg kan worden verleend.

Diaconaat / financiële en praktische zorgen
Naast pastorale zorgen kunt u als gevolg van het coronavirus uiteraard ook geconfronteerd worden met financiële zorgen of zorgen van praktische aard (bijvoorbeeld problemen met het doen van boodschappen). Indien daarvan sprake is, kunt u contact opnemen met één van de diakenen (zie voor telefoonnummers: https://www.wilhelminakerkslikkerveer.nl/index.php/diaconaat/).

Moment van gebed en bezinning
Het behoeft geen toelichting dat deze crisis voor velen, zo niet allen, spanning, zorgen, angst en verdriet met zich meebrengt. Daarom is gebed en bezinning cruciaal. Dat geldt niet alleen voor ieder persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente van Christus. Daarom heeft de kerkenraad besloten de komende weken, in ieder geval tot 1 juni a.s., op woensdagavond (vanaf 25 maart 2020) een moment van gebed en bezinning te organiseren. Om 19.15 uur zal ds. Voets of één van de kerkenraadsleden gedurende 10-15 minuten in de kerk een gebed uitspreken, een stukje uit de Bijbel lezen en eventueel een korte overdenking verzorgen. Dit moment van gebed en bezinning zal eveneens worden uitgezonden via kerktelefoon en internet.

Indien mogelijk zal de tekst van de overdenking ook op de website worden gepubliceerd.

Collectes
Het behoeft geen toelichting dat als gevolg van het feit dat de kerkdiensten niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden, er ook niet gecollecteerd kan worden. Dat heeft uiteraard financiële consequenties voor onze wijkgemeente alsook voor de diaconie. Dat betekent echter niet dat u uw gaven niet kunt geven. Wij willen u vragen uw gaven rechtstreeks over te maken op de bankrekeningen van respectievelijk de ouderlingen-kerkrentmeester (t.b.v. het kerkelijk werk) en van de diaconie. Het bankrekeningnummer van de ouderlingen-kerkrentmeester is  NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk, Ridderkerk. Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL77 RABO 0385 809476 t.n.v. Wilhelminakerk.

Zoals gebruikelijk zal tijdens de kerkdiensten afgekondigd worden voor welke (specifieke) doeleinden uw gaven bestemd zullen worden.

Kerkelijke activiteiten
Vorige week heeft de kerkenraad bekend gemaakt dat in ieder geval tot 6 april a.s. alle kerkelijke activiteiten (waaronder bijeenkomsten van clubs en verenigingen, de ouderenmiddag en de belijdeniscatechisatie) geannuleerd worden. Gelet op de aangescherpte kabinetsmaatregelen hebben wij besloten deze maatregel in ieder geval te verlengen tot 1 juni a.s.

De communicatie over nadere beslissingen in relatie tot het coronavirus zal zoveel mogelijk plaatsvinden via de website van de Wilhelminakerk (https://www.wilhelminakerkslikkerveer.nl/) en via de Facebook-pagina van de Wilhelminakerk. Aangezien niet alle gemeenteleden over internet beschikken en/of actief zijn op Facebook, roept de kerkenraad u op om dit bericht ook via andere kanalen onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Indien u vragen of opmerkingen over deze berichtgeving heeft, kunt u contact opnemen met de scriba, Mauritz Vlot (010-2125050 / scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl) of één van de andere kerkenraadsleden.

“U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rond gaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. (…). Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt..” (Psalm 91: 5, 6 en 9)