Binnenkort te gast?!
We hopen u, jou, jullie binnenkort als gast(en) te mogen begroeten. Om alvast een beetje een indruk te krijgen, geven we wat informatie over de kerkdiensten en wat er zoal omheen gebeurt. Kom binnen!
Er zijn meerdere ingangen in ons kerkgebouw: Bij de hoofdingang en bij de ingang in het ‘wijkgebouw’ bij de fietsenstalling is een garderobe en zijn er toiletten. Bij de ingang van het ‘wijkgebouw’ is tevens een invalidentoilet. In de kerkzaal zijn de banken zo opgesteld dat iedereen goed zicht heeft op het zogenaamde ‘liturgisch centrum’: de preekstoel en de doopvont. U bent vrij om een plaats te kiezen. Hier en daar zijn wat gereserveerde plekken. U kunt dat zien aan het bordje ‘gereserveerd’ dat op de bank zit.

Kinderoppas
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas. De kinderen kunnen hier spelen en er wordt ook uit de Bijbel verteld. Ook krijgen ze wat te drinken. Wanneer u gebruik wilt maken van de kinderoppas, kunt u het beste via de ingang bij de fietsenstalling binnenkomen.

De kerkdienst
De kerkdiensten beginnen om 9.30 en om 16.00 uur.

Na binnenkomst van de kerkenraad zingen we eerst met elkaar een psalm. Bijbels met de psalmen liggen voor u bij de ingangen en deze kunt u tijdens de dienst gebruiken. Na het zingen brengt de ouderling van dienst de predikant naar de preekstoel. Daar geeft hij hem een hand en wenst hem Gods zegen toe. Dan is er voor iedereen een kort moment om stil te bidden. Elke dienst hebben we immers de Heere nodig en om Zijn hulp mogen we dan ook vragen.

Als de predikant op de preekstoel is, spreekt hij, na enige mededelingen, het zogenaamde votum en groet uit. Daarmee wordt uitgesproken dat we ons allemaal van God en Zijn genade afhankelijk weten en dat we ook in deze dienst op Zijn hulp wachten en vertrouwen.

Vaste onderdelen van de kerkdienst zijn vervolgens:
Het lezen van de wet van God (de ‘tien geboden’, ’s morgens) en de geloofsbelijdenis (’s middags)
Het samen zingen van psalmen. Voor de preek en aan het eind van de dienst wordt er gebeden. We vragen om Gods zegen wanneer we de Bijbel lezen en om Zijn leiding in de dienst. Ook wordt er gebeden voor zieken en voor allerlei zaken die in de maatschappij aan de orde zijn.

Een ander belangrijk moment in de eredienst is het samen lezen uit de Bijbel. Onze God spreekt wanneer wij Zijn woorden in de Bijbel lezen.
Daarna legt de predikant in de preek het bijbelgedeelte uit en onderstreept hij steeds weer het geweldige belang van het kennen van en behoren bij de Heere Jezus. Dát maakt werkelijk gelukkig, niet alleen in dit leven, maar voor eeuwig!

Voor de preek wordt er geld ingezameld (de collecte) voor diverse doelen. Dat is enerzijds om ervoor te kunnen zorgen dat er elke zondag kerkdiensten gehouden worden en dat het gebouw netjes wordt onderhouden en anderzijds gaat het om het helpen van anderen geholpen worden (soms zijn dat mensen in onze directe omgeving, die in nood zijn; vaak zijn dat ook mensen op heel andere plaatsen van de wereld, die in moeilijke omstandigheden leven en die we graag willen helpen). In elke kerkdienst worden er twee collectes gehouden. Daarnaast treft u bij de uitgangen de zogenaamde offerblokken aan. Bij de mededelingen aan het begin van de kerkdienst wordt aangegeven waarvoor de opbrengst van de collectes en de offerblokken bestemd zijn.

Aan het eind van de dienst spreekt de predikant de zegen uit. Vervolgens wordt hij door de ouderling van dienst weer met een handdruk en een korte wens opgehaald bij de preekstoel. De kerkenraad gaat dan naar de consistoriekamer. Vervolgens begint de organist te spelen en verlaten de aanwezigen het kerkgebouw.

Er zijn verspreid over het jaar enkele diensten die iets anders verlopen dan hierboven geschetst. Dat zijn vooral de diensten waarin de heilige doop wordt bediend of waarin het heilig avondmaal wordt gevierd. Wanneer u als gast aanwezig bent tijdens een dienst waarin het heilig avondmaal wordt gevierd en u daar graag aan deelneemt, stellen we het op prijs als u vooraf even contact legt met de predikant.

En verder…

We hopen u te mogen begroeten in de erediensten. U/jij bent zeer welkom!
Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat u graag eens even met de predikant of iemand anders uit de kerkenraad wilt praten over wat u gehoord heeft en in de kerkdienst heeft ‘meegekregen’. Of wellicht zit u met heel andere vragen met betrekking tot het geloof.

Van harte nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Dat kan natuurlijk direct na de eredienst. Als u even wacht, kunt u altijd wel even met iemand van de kerkenraad spreken. Natuurlijk kunt u ook contact leggen met gemeenteleden of de koster bij de in-/uitgang van de kerk.

Wilt u op een ander moment doorpraten? Bent u onlangs in onze wijk komen wonen en wilt u lid wilt worden van onze gemeente, neem dan contact met ons op.

M.C. Vlot (scriba) / 010 – 2125050 / scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl

Cursus
Wilt u meer weten over het christelijke geloof, bent u nieuwsgierig naar wat ons drijft en wie Jezus eigenlijk is? Hierover geven we jaarlijks (bij voldoende aanmeldingen een cursus, de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met onze evangelisatieouderling:
Lennart Visser / 0180- 463959 / lennartvisser@gmail.com