Ridderkerk, 17 december 2020

Beste gemeenteleden,

Deze week heeft onze overheid besloten tot een strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. De achtergrond van deze ingreep is het dagelijks oplopend aantal besmettingen. Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis. Daarom is Nederland in een lockdown, die tot D.V. 19 januari zal duren. Dit heeft grote gevolgen voor onze samenleving. En ook voor ons gemeente-zijn.

De overheid deed een zeer dringend beroep op de kerken om zolang bovenstaande maatregelen gelden de kerkdiensten digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken. Deze oproep wordt gesteund door het moderamen van de Protestantse Kerk.

Op basis van het bovenstaande heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • Vanaf zondag 20 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 zullen in de kerkdienst 5 zangers, een koster, organist, ouderling, diaken en predikant aanwezig zijn.
  • Voor de dienst op eerste Kerstdag zijn 30 kerkgangers welkom (inclusief 5 zangers), exclusief: organist, koster, ouderling, diaken en predikant.
  • De kerstviering van de clubs op tweede Kerstdag zal digitaal worden uitgezonden.
  • Zolang de scholen gesloten zijn, is er geen catechisatie en zijn er geen activiteiten van verenigingen en clubs.
  • Alle overige activiteiten (mannenvereniging, vrouwenkring, (huis)bijbelkring, etc.) vinden tot 19 januari 2021 geen doorgang.
  • De huisbezoeken worden voortgezet, tenzij u aangeeft liever op een later moment huisbezoek te ontvangen. Daarbij geldt uiteraard het dringende advies van de overheid om maximaal 2 bezoekers per dag te ontvangen.
  • Op woensdagavond 6, 13 en 20 januari zal van 19.15-19.30 uur een korte meditatie worden uitgezonden.

De kerkenraad beseft dat deze maatregelen voor ieder grote gevolgen heeft. Onze bewegingsvrijheid wordt ter wille van de volksgezondheid ingeperkt. Met het oog op het welzijn van onze naaste hebben we de roeping (ook als kerk) onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. We zagen uit naar een andere wijze van samenkomen tijdens de Kerstdagen en de jaarwisseling, dan waartoe nu is besloten.

Laten we er met elkaar oog voor houden dat de Bijbel niet wordt gesloten en dat de verkondiging van het Evangelie voortgang vindt. Dát Woord bereikt ons in onze persoonlijke leefomgeving.

De kerkenraad vraagt u te volharden in het luisteren naar Gods Woord en in de gebeden. We zijn daarbij niet alleen op ons eigen uithoudingsvermogen aangewezen. We mogen ons richten op de HEERE van Wie Jesaja schrijft:

Waarom zegt u dan, Jakob,
en spreekt u, Israël:
Mijn weg is voor de HEERE verborgen
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?
Weet u het niet?
Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE,
de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert sterkte van wie geen
krachten heeft. (Jes.40: 27-29)

Met hoop op deze HEERE leven we toe naar Kerst. Dan wordt verkondigd: Immanuël – God met ons. Hoe onze omstandigheden dan ook zijn, onze levensweg is voor Hem niet verborgen!

Hij zal ook nu waarmaken wat Hij ooit (bij monde van Jesaja) aan Israël beloofde: Hij geeft de vermoeide kracht.

De kerkenraad wenst u en jou gezegende Kerstdagen en de zegen van de Heere over Zijn jaar 2021.