Ridderkerk, 30 mei 2020

Beste gemeenteleden,

Na een bijzondere tijd die door iedereen verschillend beleefd is, mogen we nu langzaam per 1 juni de kerkdiensten invulling geven. Het is een proefperiode waar maximaal 30 mensen in de dienst mogen komen. Als kerkenraad hebben we hier uitvoerig over gesproken.

We willen u graag informeren hoe we dit aan willen pakken en aan welke regels we ons houden.

De uitnodiging

 • De eerste 6 kerkgangers per dienst zijn een vast gegeven: de predikant, 2 kerkenraadsleden, 1 koster,1 organist en 1 lid van het ‘beam-team’

Als volgt kunnen we 24 mensen uitnodigen. Dit doen we met een telefonische uitnodiging om aan de ‘reserveringsplicht’ te voldoen

 • We bellen de leden die aan de beurt zijn op dinsdagavond tussen 20 en 21 uur of ze naar de dienst willen komen.
 • We doen dit op alfabetische volgorde en beginnen bij de A
 • De richtlijn geeft aan dat de leeftijd van 70 jaar en ouder nog thuis dienst moeten houden. Bent u 70 jaar dan wordt u helaas nog niet uitgenodigd.
 • U wordt gevraagd of u gezond bent, niet verkouden, hoest, niest, snottert en/of koorts heeft. Heeft u die klachten wel op zondag dan verzoeken we u niet naar de dienst te komen.

De regels in de kerk

 • We gebruiken de hoofdingang en gaan links naar binnen en rechts naar buiten
 • Bij de ingang staat alcohol bij binnenkomst en bij weggaan ontsmet iedereen zijn/haar handen
 • We vullen vanaf de voorste bank en lopen weg vanaf de achterste bank, omdat het gangpad niet breed genoeg is
 • Koster wijst de zitplaatsen (voorlopig alleen in het middenschip)
 • Iedereen neemt zijn/haar eigen Bijbel en bundel mee
 • In de kerk wordt nog geen collecte gehouden blijft u deze alstublieft overmaken
 • De garderobe is gesloten er is ruimte genoeg om uw jas mee in de bank te nemen
 • In de kerk kunnen we nog niet zingen, thuis mag dat heel hard
 • Er is GEEN Op Stap en GEEN oppas

Na de dienst wordt de kerk gereinigd door de kerkenraad volgens een opgesteld reinigingsplan.

We hopen en bidden dat de samenkomsten tot eer en glorie van onze Schepper en tot versterking van ons geloof mag zijn.

Namens uw kerkenraad een hartelijke groet!


Nadere berichtgeving n.a.v. de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus

Ridderkerk, 25 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Als kerkenraad brengen wij u graag op de hoogte van een aantal besluiten die de kerkenraad heeft genomen naar aanleiding van de recent aangescherpte maatregelen van het kabinet.

Kerkdiensten
Zoals bekend hebben afgelopen zondag de kerkdiensten in de Wilhelminakerk zonder publiek plaatsgevonden. Om de besmettingskans zo beperkt mogelijk te laten zijn, was er besloten om alleen de dienstdoende predikant, de ouderling van dienst, een diaken, de koster en een organist aanwezig te laten zijn, waarbij alle (andere) gemeenteleden deze diensten konden beluisteren via kerktelefoon of internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/45/events). Veel gemeenteleden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarnaast is hierop door velen positief gereageerd. Het is een zegen dat op deze wijze de kerkdiensten en daarmee de verkondiging van Gods woord toch doorgang konden en kunnen vinden.

Gelet op het aangescherpte kabinetsbeleid heeft de kerkenraad besloten dat er in ieder geval tot 1 juni a.s. uitsluitend op deze wijze invulling gegeven zal worden aan de zondagse erediensten. Wij informeren u uiteraard tijdig wanneer er weer op de ‘normale’ wijze kerkdiensten kunnen plaatsvinden.

Huisbezoeken / pastorale zorgen
In tegenstelling tot de berichtgeving van vorige week heeft de kerkenraad besloten de huisbezoeken voorlopig uit te stellen. Ingeval van crisissituaties, waaronder ziekte, of pastorale nood, kunt u telefonisch contact opnemen met ds. Voets of één van de wijkouderlingen. Van geval tot geval zal beoordeeld worden of en zo ja, op welke wijze pastorale zorg kan worden verleend.

Diaconaat / financiële en praktische zorgen
Naast pastorale zorgen kunt u als gevolg van het coronavirus uiteraard ook geconfronteerd worden met financiële zorgen of zorgen van praktische aard (bijvoorbeeld problemen met het doen van boodschappen). Indien daarvan sprake is, kunt u contact opnemen met één van de diakenen (zie voor telefoonnummers: https://www.wilhelminakerkslikkerveer.nl/index.php/diaconaat/).

Moment van gebed en bezinning
Het behoeft geen toelichting dat deze crisis voor velen, zo niet allen, spanning, zorgen, angst en verdriet met zich meebrengt. Daarom is gebed en bezinning cruciaal. Dat geldt niet alleen voor ieder persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente van Christus. Daarom heeft de kerkenraad besloten de komende weken, in ieder geval tot 1 juni a.s., op woensdagavond (vanaf 25 maart 2020) een moment van gebed en bezinning te organiseren. Om 19.15 uur zal ds. Voets of één van de kerkenraadsleden gedurende 10-15 minuten in de kerk een gebed uitspreken, een stukje uit de Bijbel lezen en eventueel een korte overdenking verzorgen. Dit moment van gebed en bezinning zal eveneens worden uitgezonden via kerktelefoon en internet.

Indien mogelijk zal de tekst van de overdenking ook op de website worden gepubliceerd.

Collectes
Het behoeft geen toelichting dat als gevolg van het feit dat de kerkdiensten niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden, er ook niet gecollecteerd kan worden. Dat heeft uiteraard financiële consequenties voor onze wijkgemeente alsook voor de diaconie. Dat betekent echter niet dat u uw gaven niet kunt geven. Wij willen u vragen uw gaven rechtstreeks over te maken op de bankrekeningen van respectievelijk de ouderlingen-kerkrentmeester (t.b.v. het kerkelijk werk) en van de diaconie. Het bankrekeningnummer van de ouderlingen-kerkrentmeester is  NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk, Ridderkerk. Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL77 RABO 0385 809476 t.n.v. Wilhelminakerk.

Zoals gebruikelijk zal tijdens de kerkdiensten afgekondigd worden voor welke (specifieke) doeleinden uw gaven bestemd zullen worden.

Kerkelijke activiteiten
Vorige week heeft de kerkenraad bekend gemaakt dat in ieder geval tot 6 april a.s. alle kerkelijke activiteiten (waaronder bijeenkomsten van clubs en verenigingen, de ouderenmiddag en de belijdeniscatechisatie) geannuleerd worden. Gelet op de aangescherpte kabinetsmaatregelen hebben wij besloten deze maatregel in ieder geval te verlengen tot 1 juni a.s.

De communicatie over nadere beslissingen in relatie tot het coronavirus zal zoveel mogelijk plaatsvinden via de website van de Wilhelminakerk (https://www.wilhelminakerkslikkerveer.nl/) en via de Facebook-pagina van de Wilhelminakerk. Aangezien niet alle gemeenteleden over internet beschikken en/of actief zijn op Facebook, roept de kerkenraad u op om dit bericht ook via andere kanalen onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Indien u vragen of opmerkingen over deze berichtgeving heeft, kunt u contact opnemen met de scriba, Mauritz Vlot (010-2125050 / scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl) of één van de andere kerkenraadsleden.

“U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rond gaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. (…). Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt..” (Psalm 91: 5, 6 en 9)